×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
QR rastav s pivotiranjem     MATEMATIKA 2 - PREDAVANJA    

Indeks

A B C D E F G H I JK L M N O P R S T U V ZA
anti-derivacija
NEODREĐENI INTEGRAL
Arhimedova spirala
duljina luka
Duljina luka ravninske krivulje
površina
Površina ravninskog lika

B
Bernoulli, Johann
Varijacijski račun
Bernoullijeva jednadžba
Linearne diferencijalne jednadžbe prvog
beta funkcija
Integrali ovisni o parametru
brahistohrona
Varijacijski račun | Primjeri
Bronštejn, I. N.
Eliptički integrali

C
cikloida
Volumen rotacijskog tijela
duljina luka
Duljina luka ravninske krivulje
površina
Površina ravninskog lika
cilindar
Cilindri
eliptički
Cilindri
hiperbolički
Cilindri
parabolički
Cilindri
cilindrični koordinatni sustav
Cilindrične i sferne koordinate
Clairautova jednadžba
Singularna rješenja i ovojnice

D
dekompozicija
Definicija i osnovna svojstva | Trapezna formula | Definicija i osnovna svojstva
determinanta Wronskog
Linearne diferencijalne jednadžbe drugog | Linearne diferencijalne jednadžbe višeg
diferencijal
Definicija i osnovna svojstva
parcijalni
Totalni diferencijal
totalni
Totalni diferencijal | Totalni diferencijal višeg reda
diferencijalna jednadžba
DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE
Bernoullijeva
Linearne diferencijalne jednadžbe prvog
Clairautova
Singularna rješenja i ovojnice
egzaktna
Egzaktne jednadžbe i integrirajući
homogena
Jednadžbe sa separiranim varijablama | Linearne diferencijalne jednadžbe prvog | Linearne diferencijalne jednadžbe drugog | Linearne diferencijalne jednadžbe višeg
linearna drugog reda
Linearne diferencijalne jednadžbe drugog
opće rješenje
Nehomogene jednadžbe
s konstantnim koeficijentima
Jednadžbe s konstantnim koeficijentima
linearna prvog reda
Linearne diferencijalne jednadžbe prvog
linearna višeg reda
Linearne diferencijalne jednadžbe višeg
s konstantnim koeficijentima
Linearne diferencijalne jednadžbe višeg
sa separiranim varijablama
Jednadžbe sa separiranim varijablama
separabilna
Jednadžbe sa separiranim varijablama
singularno rješenje
Singularna rješenja i ovojnice
Dirichletov integral
Integrali ovisni o parametru
dovoljan uvjet ekstrema
Ekstremi funkcija više varijabla | Nužni i dovoljni uvjeti
duljina luka krivulje
Duljina luka ravninske krivulje
duljina vektora
Problem najmanjih kvadrata
dvostruki integral
Dvostruki integral
džul
Sila i rad

E
ekstrem
Ekstremi funkcija više varijabla
uvjetni
Uvjetni ekstremi | Uvjetni ekstrem
vezani
Uvjetni ekstremi | Uvjetni ekstrem
element
duljine
Duljina luka ravninske krivulje
oplošja
Oplošje rotacijskog tijela
površine
Površina ravninskog lika | Površina ravninskog lika | Volumen i površina
volumena
Volumen rotacijskog tijela
element volumena
Trostruki integral
elipsa
opseg
Eliptički integrali
površina
Površina ravninskog lika | Površina ravninskog lika
elipsoid
Plohe drugog reda
Euler-Lagrangeova jednadžba
Nužni i dovoljni uvjeti
Eulerov integral
druge vrste
Integrali ovisni o parametru
prve vrste
Integrali ovisni o parametru
Eulerov multiplikator
Egzaktne jednadžbe i integrirajući
Eulerova metoda
Eulerova metoda | Sustavi diferencijalnih jednadžbi

F
fazni prostor
Sustavi diferencijalnih jednadžbi
fundamentalan skup rješenja
Homogene jednadžbe | Linearne diferencijalne jednadžbe višeg
funkcija
derivabilna
Parcijalne derivacije | Totalni diferencijal
diferencijabilna
Totalni diferencijal | Totalni diferencijal | Parcijalne derivacije kompozicije funkcija | Taylorova formula
implicitno zadana
Implicitno zadane funkcije | Implicitno zadane funkcije
integrabilna
Definicija i osnovna svojstva | Definicija i osnovna svojstva
neprekidna
Neprekidnost
omeđena
Definicija
padajuća
Definicija
rastuća
Definicija
funkcional
Varijacijski račun

G
gama funkcija
Integrali ovisni o parametru
Gaussova eliminacija
Primjer
Gaussova razdioba
Integriranje reda funkcija | Nepravi integral
granična vrijednost
Limes

H
harmonijski oscilator
Slobodna, gušena i prisilna
hiperboloid
Hiperboloid
dvokrilni
Hiperboloid
jednokrilni
Hiperboloid
homogena funkcija
Jednadžbe sa separiranim varijablama
Hookeov zakon
Sila i rad | DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE | Slobodna, gušena i prisilna
Householderov reflektor
QR rastav vektora i

I
integral
$ n$ -terostruki
Definicija i osnovna svojstva
$ n$ -terostruki
Definicija i osnovna svojstva
binomni
Binomni integral
divergentan
Nepravi integral
donji
Definicija i osnovna svojstva
dvostruki
Dvostruki integral
eliptički
Eliptički integrali
gornji
Definicija i osnovna svojstva
hiperbolne funkcije
Racionalne funkcije hiperbolnih funkcija
iracionalne funkcije
Integriranje nekih iracionalnih funkcija | Metoda neodređenih koeficijenata
konvergentan
Nepravi integral
neodređeni
NEODREĐENI INTEGRAL | Definicija i osnovna svojstva
svojstva
Definicija i osnovna svojstva
nepravi
Nepravi integral | Nepravi integral
određeni
Definicija i osnovna svojstva | ODREĐENI INTEGRAL | Definicija i osnovna svojstva | Definicija i osnovna svojstva
svojstva
Definicija i osnovna svojstva | Teoremi o određenom integralu
racionalne funkcije
Rekurzivne formule | Integriranje racionalnih funkcija | Integriranje rastava na parcijalne | Primjer
reda funkcija
Integriranje reda funkcija
Riemannov
Definicija i osnovna svojstva
sa separiranim varijablama
Dvostruki integral
trigonometrijske funkcije
Racionalne funkcije trigonometrijskih funkcija
trostruki
Trostruki integral
višestruki
Definicija i osnovna svojstva
svojstva
Definicija i osnovna svojstva
integralna suma
desna
Definicija i osnovna svojstva
donja
Definicija i osnovna svojstva | Definicija i osnovna svojstva
gornja
Definicija i osnovna svojstva | Definicija i osnovna svojstva
lijeva
Definicija i osnovna svojstva | Eulerova metoda konačnih razlika
integrand
Definicija i osnovna svojstva
integrirajući faktor
Egzaktne jednadžbe i integrirajući
interval
Definicija i osnovna svojstva
izobara
Definicija
izogonalna trajektorija
Ortogonalne i izogonalne trajektorije
izohipsa
Definicija
izoklina
Polje smjerova

J
Jakobijan
Zamjena varijabla

K
kamatni račun
Populacijska i logistička jednadžba
karakteristična jednadžba
Jednadžbe s konstantnim koeficijentima | Linearne diferencijalne jednadžbe višeg
Kirchoffov zakon
DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE | Slobodna, gušena i prisilna
komplanacija
Oplošje rotacijskog tijela
konstanta integracije
Definicija i osnovna svojstva | Metoda parcijalne integracije
konus
Stožac
koordinate
cilindrične
Cilindrične i sferne koordinate
polarne
Površina ravninskog lika | Cilindrične i sferne koordinate
sferne
Cilindrične i sferne koordinate
kriteriji konvergencije
Kriteriji konvergencije
krivulja
u polarnim koordinatama
Površina ravninskog lika | Duljina luka ravninske krivulje | Volumen rotacijskog tijela | Oplošje rotacijskog tijela
kružnica
opseg
Duljina luka ravninske krivulje
površina
Površina ravninskog lika | Površina ravninskog lika
kugla
Plohe drugog reda
oplošje
Oplošje rotacijskog tijela
otvorena
Limes
volumen
Volumen rotacijskog tijela | Volumen rotacijskog tijela | Volumen rotacijskog tijela
kvadar
$ n$ -dimenzionalni
Definicija i osnovna svojstva
dekompozicija
Definicija i osnovna svojstva
podjela
Definicija i osnovna svojstva
rastav
Definicija i osnovna svojstva
kvadratična prilagodba
Metoda najmanjih kvadrata

L
Lagrangeov multiplikator
Uvjetni ekstremi | Uvjetni ekstrem
Lagrangeova funkcija
Uvjetni ekstremi
lančanica
Primjeri
Legendreovi uvjeti
Nužni i dovoljni uvjeti
Leibnitzova formula
Integrali ovisni o parametru
limes
Limes | Limes
linearna regresija
Linearna regresija
linearno nezavisne funkcije
Linearne diferencijalne jednadžbe drugog | Linearne diferencijalne jednadžbe višeg | Linearne diferencijalne jednadžbe višeg
logistička jednadžba
Populacijska i logistička jednadžba
lokalni
ekstrem
Ekstremi funkcija više varijabla
maksimum
Ekstremi funkcija više varijabla
minimum
Ekstremi funkcija više varijabla
uvjetni maksimum
Uvjetni ekstremi
uvjetni minimum
Uvjetni ekstremi
vezani maksimum
Uvjetni ekstremi
vezani minimum
Uvjetni ekstremi
Lotka-Volterraine jednadžbe
Sustavi diferencijalnih jednadžbi

M
Maclaurinova formula
Taylorova formula
maksimum
lokalni
Ekstremi funkcija više varijabla
masa
Momenti i težišta | Momenti i težišta
Matlab
Integriranje reda funkcija | Integriranje reda funkcija | Integriranje reda funkcija | Programi | Primjeri | Eulerova metoda konačnih razlika | Polje smjerova | Eulerova metoda | Sustavi diferencijalnih jednadžbi
mehanička rezonancija
Slobodna, gušena i prisilna
metoda
neodređenih koeficijenata
Metoda neodređenih koeficijenata
parcijalne integracije
Metoda parcijalne integracije
supstitucije
Metode supstitucije
metoda konačnih razlika
Eulerova metoda konačnih razlika
metoda najmanjih kvadrata
Problem najmanjih kvadrata | Metoda najmanjih kvadrata
metoda neodređenih koeficijenta
Jednadžbe s konstantnim koeficijentima | Jednadžbe s konstantnim koeficijentima | Linearne diferencijalne jednadžbe višeg
metoda varijacije konstanti
Nehomogene jednadžbe | Jednadžbe s konstantnim koeficijentima | Linearne diferencijalne jednadžbe višeg
minimum
lokalni
Ekstremi funkcija više varijabla
moment
Momenti i težišta | Momenti i težišta | Momenti i težišta
inercije
Momenti i težišta | Momenti i težišta

N
nejednakost trokuta
Teoremi o određenom integralu
neposredno integriranje
Tablica osnovnih integrala
NetPlot
Jednostavnije supstitucije | Eliptički integrali
Newton, Isaac
Slobodan pad uz otpor | Sila i rad | Varijacijski račun | DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE
Newton-Leibnitzova formula
Newton-Leibnitzova formula | Dvostruki integral
Newtonov drugi zakon gibanja
Slobodan pad uz otpor | Sila i rad | DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE | Slobodna, gušena i prisilna
Newtonov zakon hlađenja
Jednadžbe sa separiranim varijablama
nivo krivulja
Definicija
nivo ploha
Definicija
njutn
Sila i rad
norma vektora
Problem najmanjih kvadrata
normala
Tangencijalna ravnina
normalna jednadžba
Metoda najmanjih kvadrata
normalna razdioba
Nepravi integral
numeričko integriranje
Numeričko integriranje
pogreška
Richardsonova ekstrapolacija
nužan uvjet ekstrema
Ekstremi funkcija više varijabla | Nužni i dovoljni uvjeti | Primjeri

O
Octave On-line
Integriranje reda funkcija | Programi
Ohmov zakon
DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE | Slobodna, gušena i prisilna
okolina
Limes | Totalni diferencijal višeg reda | Ekstremi funkcija više varijabla
Online Integral Calculator
Primjer | Jednostavnije supstitucije | Trigonometrijske i Eulerove supstitucije
ortogonalna matrica
QR rastav
ortogonalna trajektorija
Ortogonalne i izogonalne trajektorije
ortonormirana matrica
QR rastav
ostatak
Taylorova formula
ovojnica
Singularna rješenja i ovojnice
ovorena kugla
Limes

P
paraboloid
Implicitno zadane funkcije
eliptički
Eliptički paraboloid
hiperbolički
Hiperbolički paraboloid
parametarski zadana krivulja
Površina ravninskog lika | Duljina luka ravninske krivulje | Volumen rotacijskog tijela | Oplošje rotacijskog tijela
parcijalna derivacija
Parcijalne derivacije
$ m$ -tog reda
Parcijalne derivacije
implicitno zadane funkcije
Implicitno zadane funkcije
kompozicije funkcija
Parcijalne derivacije kompozicije funkcija
parcijalna integracija
Metoda parcijalne integracije | Supstitucija i parcijalna integracija
Pitagorin poučak
Duljina luka ravninske krivulje
ploha
drugog reda
Plohe drugog reda
podintegralna funkcija
Definicija i osnovna svojstva
pogreška
Integriranje reda funkcija
relativna
Integriranje reda funkcija
polarni koordinatni sustav
Površina ravninskog lika | Polarne koordinate
polje smjerova
Polje smjerova | Sustavi diferencijalnih jednadžbi
populacijska jednadžba
Populacijska i logistička jednadžba | Sustavi diferencijalnih jednadžbi
poredbeni kriterij
Kriteriji konvergencije
površina ravninskog lika
Površina ravninskog lika
prava racionalna funkcija
Svođenje na pravu racionalnu
prebrojiv skup
Definicija i osnovna svojstva
prijelazno rješenje
Slobodna, gušena i prisilna
primitivna funkcija
Definicija i osnovna svojstva
prirast
funkcije
Neprekidnost
varijable
Neprekidnost
prisilne oscilacije
Slobodna, gušena i prisilna
pritisak
Hidrostatski tlak i sila
problem najmanjih kvadrata
Linearna regresija
s težinama
Problem najmanjih kvadrata s
QR rastav
Metoda najmanjih kvadrata | QR rastav
ekonomični
Ekonomični QR rastav
matrice
QR rastav matrice
numeričko računanje
Numeričko računanje QR rastava
s pivotiranjem
QR rastav s pivotiranjem
vektora
QR rastav vektora i

R
rad
Sila i rad
radioaktivni raspad
Populacijska i logistička jednadžba
rast populacije
Populacijska i logistička jednadžba
rastav na parcijalne razlomke
Rastavljanje na parcijalne razlomke
rastav singularnih vrijednosti
Metoda najmanjih kvadrata
račun varijacija
Varijacijski račun
regresijski pravac
Linearna regresija
rektifikacija
Duljina luka ravninske krivulje
rekurzivna formula
Rekurzivne formule
Richardsonova ekstrapolacija
Trapezna formula | Simpsonova formula | Richardsonova ekstrapolacija
rotacijska ploha
Volumen rotacijskog tijela
rotacijsko tijelo
oplošje
Oplošje rotacijskog tijela
volumen
Volumen rotacijskog tijela
rubni uvjeti
Varijacijski račun

S
Schwarzov teorem
Parcijalne derivacije | Ekstremi funkcija više varijabla
sedlasta točka
Ekstremi funkcija više varijabla
sedlasta točke
Ekstremi funkcija više varijabla
segment
dekompozicija
Definicija i osnovna svojstva
podjela
Definicija i osnovna svojstva
rastav
Definicija i osnovna svojstva
Semendjajev, K. A.
Eliptički integrali
sfera
Plohe drugog reda
sferne koordinate
Cilindrične i sferne koordinate
sila
Sila i rad
Simpsonova formula
Simpsonova formula | Programi
pogreška
Simpsonova formula
srednja vrijednost
Teoremi o određenom integralu
stacionarna točka
Ekstremi funkcija više varijabla
stožac
Stožac | Implicitno zadane funkcije
eliptički
Definicija
krnji
Oplošje rotacijskog tijela
volumen
Volumen rotacijskog tijela
supstitucija
Eulerova
Trigonometrijske i Eulerove supstitucije | Metoda neodređenih koeficijenata
racionalna
Racionalna supstitucija
trigonometrijska
Trigonometrijske i Eulerove supstitucije | Metoda neodređenih koeficijenata | Površina ravninskog lika
u određenom integralu
Supstitucija i parcijalna integracija
univerzalna hiperbolna
Racionalne funkcije hiperbolnih funkcija
univerzalna trigonometrijska
Univerzalna trigonometrijska supstitucija
sustav diferencijalnih jednadžbi
Sustavi diferencijalnih jednadžbi
sustav grabežljivac-plijen
Sustavi diferencijalnih jednadžbi
SVD
Metoda najmanjih kvadrata

T
tablica osnovnih integrala
Tablica osnovnih integrala
tangencijalna ravnina
Tangencijalna ravnina | Ekstremi funkcija više varijabla
tangenta
Tangencijalna ravnina
Taylorov red
Taylorova formula
Taylorova formula
Taylorova formula | Ekstremi funkcija više varijabla
teorem
adicijski
Univerzalna trigonometrijska supstitucija
o apsolutnoj konvergenciji
Kriteriji konvergencije
srednje vrijednosti
Teoremi o određenom integralu
težište
Momenti i težišta | Momenti i težišta | Momenti i težišta
tlak
Hidrostatski tlak i sila
hidrostatski
Hidrostatski tlak i sila
totalni diferencijal
Totalni diferencijal
višeg reda
Totalni diferencijal višeg reda
trapezna formula
Trapezna formula | Programi
pogreška
Trapezna formula
trostruki integral
Trostruki integral

U
udaljenost
Limes
uniformna konvergencija
Integriranje reda funkcija
uvjeti transverzalnosti
Nužni i dovoljni uvjeti

V
varijabla integracije
Definicija i osnovna svojstva
varijacija
Nužni i dovoljni uvjeti
varijacijski račun
Varijacijski račun
volumen
Volumen i površina
Wronskijan
Linearne diferencijalne jednadžbe drugog | Linearne diferencijalne jednadžbe višeg

Z
zamjena varijabli
Metode supstitucije
u višestrukom integralu
Zamjena varijabla