×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
QR rastav vektora i     METODA NAJMANJIH KVADRATA I     Zadaci za vježbu


Rješavanje problema najmanjih kvadrata pomoću QR rastava

Metodom najmanjih kvadrata pomoću QR rastava riješite sustav $ A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ , gdje je

$\displaystyle A=
 \begin{bmatrix}
 2 & 0 
 0& 0 
 2 & 2 
 1 & 2
 \end{bmatrix},\qquad 
 \mathbf{b}=\begin{bmatrix}
 1 
 1 
 1 
 1
 \end{bmatrix}$.    

Rješenje.

Pronađimo najprije QR rastav matrice $ A$ . Stupac $ \mathbf{a}_1=\begin{bmatrix}2 & 0 & 2 & 1\end{bmatrix}^T$ trebamo zarotirati u vektor $ \mathbf{b}_1=\begin{bmatrix}-3 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}^T$ jer je $ \Vert \mathbf{a}_1\Vert=3$ . Vrijedi

$\displaystyle \mathbf{v}_1$ $\displaystyle =\mathbf{a}_1-\mathbf{b}_1=\begin{bmatrix}5 & 0 & 2 &
 1\end{bmatrix}^T,$    
$\displaystyle \displaystyle Q_1$ $\displaystyle =H_1=I - \frac{2}{\mathbf{v}_1^T \mathbf{v}_1}\mathbf{v}_1 \mathb...
... 
 0 & 15 & 0 & 0 
 -10 & 0 & 11 & -2 
 -5 & 0 & -2 & 14
 \end{bmatrix},$    
$\displaystyle Q_1 A$ $\displaystyle = \left[ \begin{array}{c\vert c}
 -3 & \begin{array}{cc} \times \...
...gin{bmatrix}-3& -2 0 & 0 0 & \frac{6}{5} 0 & \frac{8}{5}\end{bmatrix}.$    

Sada pronađimo Householderov reflektor $ H_2$ pridružen vektoru $ \mathbf{a}_2=\begin{bmatrix}0 \frac{6}{5} \\
\frac{8}{5} \end{bmatrix}$ . Norma vektora $ \mathbf{a}_2$ je $ \left\Vert\mathbf{a}_2\right\Vert _2=2$ , što znači da vektor $ \mathbf{a}_2$ treba zarotirati u $ \mathbf{b}_2=\begin{bmatrix}-2 0 0 \end{bmatrix}$ . Dakle,

$\displaystyle \mathbf{v}_2=\mathbf{a}_2-\mathbf{b}_2=\begin{bmatrix}2 \frac{6}{5} \frac{8}{5} \end{bmatrix}$    i  $\displaystyle H_2=I - \frac{2}{\mathbf{v}_2^T \mathbf{v}_2}\mathbf{v}_2 \mathbf...
...\begin{bmatrix}0 & -15 & -20 -15 & 16 & -12 -20 & -12 & 9 \end{bmatrix}.
$

Stavimo

$\displaystyle Q_2=\begin{bmatrix}1 & & H_2
\end{bmatrix}=\frac{1}{25}
\beg...
...0 & -15 & -20 \\
0 & -15 & 16 & -12 \\
0 & -20 & -12 & 9
\end{bmatrix}.
$

Sada je

$\displaystyle Q_2 Q_1 A =
\begin{bmatrix}
-3& -2 \\
0 & -2 \\
0 & 0 \\
0 & 0
\end{bmatrix}=R.
$

Matrica $ Q$ je jednaka

$\displaystyle Q=Q_1 Q_2 =
\frac{1}{15} \begin{bmatrix}
-10 & 10 & -4 & 3 \\
0 & 0 & -9 & -12 \\
-10 & -5 & 8 & -6 \\
-5 & -10 & -8 & 6
\end{bmatrix}$

pa QR rastav matrice $ A$ glasi

$\displaystyle \begin{bmatrix}
2 & 0 \\
0& 0\\
2 & 2 \\
1 & 2
\end{bmatr...
...}
\begin{bmatrix}
-3& -2 \\
0 & -2 \\
0 & 0 \\
0 & 0
\end{bmatrix}.
$

Riješimo sada sustav $ Ax=b$ . Zamijenimo li $ A$ s $ QR$ , zbog ortogonalnosti matrice $ Q$ vrijedi

$\displaystyle QRx=b,$

odnosno

$\displaystyle Rx=Q^Tb.$

Prema [*][M2, poglavlje 6.2.4], dovoljno je riješiti sustav

$\displaystyle R_0x=Q_0^Tb,$

gdje je

$\displaystyle R_0=\begin{bmatrix}
-3& -2 \\
0 & -2
\end{bmatrix},\quad Q_0...
...in{bmatrix}
-10 & 10 \\
0 & 0 & \\
-10 & -5 \\
-5 & -10
\end{bmatrix}.$

Vrijedi

$\displaystyle Q_0^Tb=\frac{1}{15}
\begin{bmatrix}
-10 & 0 & -10 & -5 \\
10...
...
\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}
-\frac{5}{3} \\
-\frac{1}{3}
\end{bmatrix}$

pa je rješenje sustava

$\displaystyle \begin{bmatrix}
-3& -2 \\
0 & -2
\end{bmatrix}\mathbf{x}=
\begin{bmatrix}
-\frac{5}{3} \\
-\frac{1}{3}
\end{bmatrix},$

a time ujedno i rješenje polaznog sustava u smislu najmanjih kvadrata

$\displaystyle \mathbf{x}=
\begin{bmatrix}
\frac{1}{6} \\
\frac{4}{9}
\end{bmatrix}.
$


QR rastav vektora i     METODA NAJMANJIH KVADRATA I     Zadaci za vježbu