×   HOME NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika3
Derivacija vektorske funkcije     VEKTORSKA ANALIZA     Skalarna i vektorska polja


Integral vektorske funkcije

Definicija 1.5   Derivabilna vektorska funkcija $ \mathbf{u}:D \to V_0$ je primitivna funkcija vektorske funkcije $ \mathbf{w}$ na skupu $ D\subseteq \mathbb{R}$ ako je

$\displaystyle \mathbf{u}'(t) = \mathbf{w}(t), \qquad \forall t\in D.
$

Integral vektorske funkcije $ \mathbf{w}$ na segmentu $ [a,b]\subseteq D$ je vektor

$\displaystyle \int\limits_a^b \mathbf{w}(t)\, dt= \mathbf{u}(b)-\mathbf{u}(a).
$

Kažemo da je $ \mathbf{w}$ integrabilna na segmentu $ [a,b]$ . Ako zapisujemo po komponentama, onda je

$\displaystyle \int\limits_a^b \mathbf{w}(t)\, dt= \mathbf{i} \int\limits_a^b w_...
...athbf{j} \int\limits_a^b w_y(t)\, dt
+ \mathbf{k} \int\limits_a^b w_z(t)\, dt.
$

Primitivne funkcije se međusobno razlikuju za konstantni vektor. Nadalje, slično kao u [M2, teorem 2.3], svaku primitivnu funkciju možemo dobiti pomoću

$\displaystyle \mathbf{u}(t)=\int\limits_{t_0}^t \mathbf{w}(x)\, dx$ (1.2)

za neki $ t_0$ .

Teorem 1.3   [Svojstva integrala vektorske funkcije] Neka su funkcije $ \mathbf{w}$ , $ \mathbf{v}$ i $ \varphi$ integrabilne na segmentu $ [a,b]\subseteq D\subseteq \mathbb{R}$ . Tada vrijedi:
S1.
svojstvo lineanosti,

$\displaystyle \int\limits_a^b (\lambda \mathbf{w}(t)+\mu \mathbf{v} (t)) \, dt=...
...\int\limits_a^b
\mathbf{w}(t) \, dt+ \mu \int\limits_a^b \mathbf{v}(t) \, dt,
$

S2.
nejednakost trokuta1.1

$\displaystyle \left\vert \int\limits_a^b \mathbf{w}(t) \, dt\right\vert \leq \int\limits_a^b \left\vert \mathbf{w}(t)\right\vert \, dt
,
$

S3.
i dvije formule za parcijalnu integraciju

$\displaystyle \int\limits\limits_a^b \mathbf{w}(t)\cdot \mathbf{v}'(t)\, dt$ $\displaystyle = \mathbf{w}(b)\cdot \mathbf{v}(b)-\mathbf{w}(a)\cdot \mathbf{v}(a) - \int\limits\limits_a^b \mathbf{w}'(t)\cdot \mathbf{v}(t)\, dt,$    
$\displaystyle \int\limits\limits_a^b \varphi(t) \mathbf{w}'(t)\, dt$ $\displaystyle = \varphi(b) \mathbf{w}(b)-\varphi(a) \mathbf{w}(a) - \int\limits\limits_a^b \varphi'(t) \mathbf{w}(t)\, dt.$    

Primjer 1.3   Ubrzanje materijalne točke zadano je jednadžbom

$\displaystyle \mathbf{a}(t)=6\, t\, \mathbf{c}_1 + 2\,\mathbf{c}_2,
$

gdje su $ \mathbf{c}_1$ i $ \mathbf{c}_2$ konstantni vektori i $ t\geq 0$ . Želimo naći jednadžbu gibanja te točke uz početne uvjete $ \mathbf{s}(0)=\mathbf{0}$ i $ \mathbf{v}(0)=\mathbf{0}$ (u trenutku $ t=0$ točka kreće iz ishodišta iz stanja mirovanja). Kako je brzina $ \mathbf{v}(t)$ primitivna funkcija ubrzanja, prema formuli (1.2) za neki konstantan vektor $ \mathbf{v}_0$ vrijedi

$\displaystyle \mathbf{v}(t)=\int\limits_0^t \mathbf{a}(x)\, dx+\mathbf{v}_0.
$

Dakle,

$\displaystyle \mathbf{v}(t)$ $\displaystyle =\int\limits_0^t (6\, x\, \mathbf{c}_1+2\mathbf{c}_2)\, dx+\mathbf{v}_0$    
  $\displaystyle =\left(6\,\frac{x^2}{2} \, \mathbf{c}_1 + 2\, x\, \mathbf{c}_2 \right) \bigg\vert _0^{t} +\mathbf{v}_0$    
  $\displaystyle = 3\, t^2 \mathbf{c}_1 + 2\, t \, \mathbf{c}_2 + \mathbf{v}_0.$    

Iz početnog uvjeta slijedi $ \mathbf{v}(0) = \mathbf{v}_0 = \mathbf{0}$ pa je

$\displaystyle \mathbf{v}(t)= 3\, t^2 \mathbf{c}_1 + 2\, t \, \mathbf{c}_2.
$

Slično, ze neki konstantan vektor $ \mathbf{s}_0$ vrijedi

$\displaystyle \mathbf{s}(t)=\int\limits_0^t \mathbf{v}(x)\, dx+\mathbf{s}_0,
$

odnosno

$\displaystyle \mathbf{s}(t)$ $\displaystyle =\int\limits_0^t (3\, x^2\, \mathbf{c}_1+2\, x\, \mathbf{c}_2)\, dx+\mathbf{s}_0$    
  $\displaystyle = t^3\, \mathbf{c}_1 + t^2 \, \mathbf{c}_2 + \mathbf{s}_0.$    

Iz početnog uvjeta sada slijedi $ \mathbf{s}(0) = \mathbf{s}_0 = \mathbf{0}$ pa je konačno

$\displaystyle \mathbf{s}(t)= t^3\, \mathbf{c}_1 + t^2\mathbf{c}_2.
$


Derivacija vektorske funkcije     VEKTORSKA ANALIZA     Skalarna i vektorska polja