×   HOME NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika3
Integral vektorske funkcije     VEKTORSKA ANALIZA     Gradijent, divergencija i rotacija


Skalarna i vektorska polja

U ovom poglavlju je $ D\subseteq \mathbb{R}^3$ , dok sa $ V_T$ označavmo skup svih radijus-vektora u sustavu $ (T,\mathbf{i},\mathbf{j}, \mathbf{k})$ .

Definicija 1.6  
i)
Skalarno polje je svaka funkcija $ U:D\to R$ .
ii)
Vektorsko polje je svaka funkcija $ \mathbf{w}:D\to V$ , gdje je $ V=\cup_{T \in D} V_T$ i $ \mathbf{w}(T)\in V_T$ .

Ako točka $ T$ ima u koordinatnom sustavu $ S=(O,\mathbf{i},\mathbf{j}, \mathbf{k})$ zapis $ T=(x,y,z)$ , onda je skalarno polje zadano funkcijom tri varijable

$\displaystyle U(T)=U(x,y,z)=f(x,y,z):D_S\to \mathbb{R},
$

pri čemu je $ D_S$ opis skupa $ D$ u sustavu $ S$ . Vektorsko polje zadano je s

$\displaystyle \mathbf{w}(T)= w_x(x,y,z)\, \mathbf{i}+ w_y(x,y,z)\, \mathbf{j} + w_z(x,y,z)\, \mathbf{k},
$

pri čemu se vektor $ \mathbf{w}(T)$ nanosi iz točke $ T$ .

Ako promijenimo koordinatni sustav, onda se polje naravno ne mijenja, ali se mijenja funkcija $ f$ (funkcije $ w_x$ , $ w_y$ i $ w_z$ ) s kojima je polje opisano. Osnovna svojstva polja (neprekidnost i diferencijabilnost) ne ovise o izboru koordinatnog sustava.

Radi jednostavnosti često ne pravimo razliku između polja $ U$ i funkcije $ f$ . Također, često sve prostore radijus-vektora $ V_T$ identificiramo s $ V_0$ , odnosno sve radijus-vektore $ \mathbf{w}(T)$ nanosimo iz ishodišta.

Definicija 1.7   Skalarno polje $ U$ je neprekidno (diferencijabilno) ako je njegov predstavnik funkcija $ f:D_S\to \mathbb{R}$ neprekidna (diferencijabilna).

Vektorsko polje $ \mathbf{w}$ je neprekidno (diferencijabilno) ako su takve sve njegove komponente $ w_x,w_y,w_z:D_S\to \mathbb{R}$ .

Primjer 1.4  
a)
Neka je $ D$ slup svih točka visoke peći i neka je $ U$ skalarno polje u kojem $ U(T)$ označava temperaturu tvari u točki $ T$ u danom trenutku.
b)
Izrazom

$\displaystyle U(x,y,z)=\frac{z}{x^2+y^2}
$

zadano je skalarno polje

$\displaystyle U:\mathbb{R}^3\backslash \{ (0,0,z): z\in \mathbb{R}\}
$

koje je neprekidno i diferencijabilno na području definicije.
c)
Neka je $ D$ skup svih točaka zemljine atmosfere, a $ \mathbf{w}$ neka je vektorsko polje koje točki $ T\in D$ pridružuje brzinu strujanja zraka $ \mathbf{w}(T)$ u toj točci u danom trenutku.
d)
Neka je $ g(x,y,z)$ iznos gravitacije u točki $ T=(x,y,z)$ u sustavu $ S=(O,\mathbf{i},\mathbf{j}, \mathbf{k})$ , gdje je $ =$ središte zemlje. Iznos gravitacije se lagano mijenja s obzirom na udaljenost od središta zemlje pa polje $ g$ nije konstantno. Nadalje, neka je $ \mathbf{w}$ vektorsko polje u istom sustavu zadano s

$\displaystyle w_x(x,y,z)$ $\displaystyle =\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},$    
$\displaystyle w_y(x,y,z)$ $\displaystyle =\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},$    
$\displaystyle w_z(x,y,z)$ $\displaystyle =\frac{-z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}.$    

Tada je $ g(T)\, \mathbf{w}(T)$ vektorsko polje gravitacije koje privlači u smjeru središta zemlje za iznos $ g(T)$ (vrijedi $ \vert\mathbf{w}(T)\vert=1$ ).

Definicija 1.8   Nivo-plohe ili ekvipotencijalne plohe skalarnog polja $ U$ su plohe za koje je $ U(x,y,z)=\textrm{konst}$ . Vektorske linije (silnice ili strujnice) su krivulje sa svojstvom da tangenta krivulje u danoj točki ima smjer vektorskog polja u toj točki.

Na primjer, nivo-plohe u primjeru 1.4 d) su mjesta u zemljinoj atmosferi koja imaju istu gravitaciju, dok su silnice pravci koji prolaze središtem zemlje.

Definicija 1.9   Polje koje ne ovisi o vremenu zove se stacionarno. Polje koje ne ovisi o vremenu je nestacionarno.

Na primjer, nestacionarna polja dobit ćemo ako u primjeru 1.4 a) i c) promatramo temperaturu odnosno strujanje zraka kroz neki vremenski interval.


Integral vektorske funkcije     VEKTORSKA ANALIZA     Gradijent, divergencija i rotacija