×   HOME NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika3
Vektorska analiza     Plošni integrali


Krivuljni integrali

  1. Što je glatka krivulja i kako je sve možemo zadati?
  2. Kako definiramo krivuljni integral skalarnog polja (krivuljni integral prve vrste)? Navedite jednu fizikalnu interpretaciju? Primjer.
  3. Kako definiramo krivuljni integral vektorskog polja (krivuljni integral druge vrste)? Navedite jednu fizikalnu interpretaciju? Primjer.
  4. Koja je veza između krivuljnog integrala skalarnog polja i krivuljnog integrala vektorskog polja?
  5. Što je cirkulacija vektorskog polja?
  6. Kako se ponaša krivuljni integral potencijalnog vektorskog polja? Primjer.
  7. Kako glasi Greenov teorem? Primjer. Kako možemo Greenov teorem koristiti za računanje površine?

    $\displaystyle \int\int\limits _D \left( \frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\pa...
... P}{\partial y} \right)dx   dy =
\oint\limits_{ \leftarrow \atop C}Pdx+Qdy
$