×   HOME NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika3
Krivuljni integrali    


Plošni integrali

 1. Kako definiramo glatku plohu? Kako sve možemo zadati glatku plohu? Što je po djelovima glatka ploha?
 2. Kako glasi i kako se dobije formula za element površine plohe $ dS$ ? Kako glasi formula za površinu plohe?
 3. Kako glasi formula za plošni integral skalarnog polja (plošni integral prve vrste), koja su mu svojstva i kako ga računamo? Navedite jednu fizikalnu primjenu. Primjer.
 4. Kako glasi formula za plošni integral vektorskog polja (plošni integral druge vrste), koja su mu svojstva i kako ga računamo? Primjer.
 5. Kako možemo plošni integral vektorskog polja izraziti kao plošni integral skalarnog polja?
 6. Kako glasi teorem o divergenciji (Gauss-Ostrogradsky formula)? Primjer.

  $\displaystyle \int\int\int\limits _{V} {\rm div } \vec{w} dV=\int\int\limits _...
...uiv \int\int\limits _{\leftarrow \atop \partial V}
\vec{w}\cdot \vec{n}_0 dS
$

  Kako glasi teorem u skalarnom obliku?
 7. Kako glasi teorem o gradijentu? Primjer.

    $\displaystyle \int\int\int\limits _{V} {\rm grad } f  dV = \int\int\limits _{\partial V} f \vec n_0 dS=\int\int\limits _{\partial V} f d\vec{S}$    
    $\displaystyle = \vec{i} \int\int\limits _{\partial V}\cos \alpha f dS+\vec{j} \...
...tial V}\cos \beta f dS + \vec{k} \int\int\limits _{\partial V} \cos \gamma f dS$    

 8. Kako glasi teorem o rotaciji? Primjer.

  $\displaystyle \int\int\int\limits _{V} \mathop{\mathrm{rot}} \vec {w}  dV=
\int\int\limits _{\partial V}(\vec{n}_0 \times \vec{w} )dS.
$

 9. Kako glasi Stokesov teorem? Primjer.

  $\displaystyle \int\int\limits _{\vec S} \mathop{\mathrm{rot}}\vec{w}
d\vec{S}=...
... \partial S} \vec{w} d\vec{r}=\oint\limits_{\partial S}
\vec{w} \vec{t}_0 ds
$

  Kako glasi teorem u skalarnom obliku?