×   HOME NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika3
Vektorska funkcija skalarne varijable     VEKTORSKA ANALIZA     Integral vektorske funkcije


Derivacija vektorske funkcije

Definicija 1.4   Derivacija vektorske funkcije $ \mathbf{w}:D\to V_0$ u točki $ t_0$ je limes

$\displaystyle \mathbf{w} '(t_0)=\lim_{t\to t_0} \frac{\mathbf{w}(t)-\mathbf{w}(t_0)}{t-t_0},
$

ako taj limes postoji. Na ovaj način definirali smo novu funkciju $ \mathbf{w}'(t)$ koju zovemo derivacija funkcije $ \mathbf{w}$ . Funkcija $ \mathbf{w}$ je derivabilna ako ima derivaciju u svakoj točki $ t\in D$ .

Za prikaz po komponentama vrijedi

$\displaystyle \mathbf{w} '(t)=w'_x(t) \mathbf{i} + w'_y(t) \mathbf{j} + w'_z(t) \mathbf{k},
$

što se vidi uvrštavanjem prikaza 1.1 u gornji limes. Drugim riječima, funkcija $ \mathbf{w}$ ima derivaciju u točki $ t$ ako i samo ako sve njene komponente imaju derivaciju u točki $ t$ .

Slično kao u [*] [M1, poglavlje 5.1], derivaciju također možemo definirati pomoću izraza

$\displaystyle \mathbf{w} '(t)=\lim_{\Delta t\to 0} \frac{\mathbf{w}(t+\Delta t)-\mathbf{w}(t)}{\Delta t}.
$

Primjer 1.2   Neka je

$\displaystyle \mathbf{s}(t) = \cos\pi t  \mathbf{i} + 2\sin\pi t  \mathbf{j} + 2t \mathbf{k},\quad
t\geq 0,
$

jednažba gibanja materijalne točke. Brzina $ \mathbf{v}(t)$ i ubrzanje $ \mathbf{a}(t)$ te točke u trenutku $ t$ su dani s

$\displaystyle \mathbf{v}(t)$ $\displaystyle =\mathbf{s} '(t) = -\pi \sin\pi t  \mathbf{i} + 2 \pi \cos \pi t  \mathbf{j} + 2 \mathbf{k},$    
$\displaystyle \mathbf{a}(t)$ $\displaystyle =\mathbf{v} '(t) = \mathbf{s} ''(t)= -\pi^2 \cos\pi t  \mathbf{i} - 2 \pi^2 \sin \pi t  \mathbf{j}.$    

Primijetimo da je $ \mathbf{k}$ komponenta ubrzanja jednaka nuli, što je logično je je komponenta gibanja u smjeru $ \mathbf{k}$ linerana pa nema promjene brzine.

Teorem 1.1   Neka su $ \mathbf{w}, \mathbf{u} : D\to V_0$ derivabilne vektorske funkcije i neka je $ f:D\to R$ derivabilna (skalarna) funkcija. Vrijedi
i)
$ (\lambda \mathbf{w}+\mu \mathbf{u})'=\lambda \mathbf{w}'+\mu \mathbf{u}',\qquad \forall
\lambda,\mu \in \mathbb{R}$ ,
ii)
$ (f\mathbf{w})'=f'\mathbf{w} + f\mathbf{w}'$ ,
iii)
$ \left(\displaystyle \frac{\mathbf{w}}{f}\right)'=\displaystyle \frac{f\mathbf{w}' - f'\mathbf{w}}{f^2},\qquad
\textrm{uz } f\neq 0$ ,
iv)
$ (\mathbf{w}\cdot \mathbf{u})'=\mathbf{w}' \cdot \mathbf{u} + \mathbf{w}\cdot \mathbf{u}'$ ,
v)
$ (\mathbf{w}\times \mathbf{u})'=\mathbf{w}' \times \mathbf{u} + \mathbf{w}\times \mathbf{u}'$ .

Dokaz.
Tvrdnje se dokazuju direktno pomoću definicije derivacije.
Vrijedi
$\displaystyle (\mathbf{w} \times \mathbf{u})'(t)$ $\displaystyle =$ $\displaystyle \lim_{\Delta t\to 0} \displaystyle \frac{(\mathbf{w}\times \mathbf{u})(t+\Delta t)-(\mathbf{w}\times \mathbf{u})(t)}{\Delta t}$  
  $\displaystyle =$ $\displaystyle \lim_{\Delta t\to 0} \displaystyle \frac{\mathbf{w}(t+\Delta t)\times \mathbf{u}(t+\Delta
t) - \mathbf{w}(t)\times \mathbf{u}(t)}{\Delta t}$  
    $\displaystyle + \lim_{\Delta t\to 0} \displaystyle \frac{\mathbf{w}(t)\times \mathbf{u}(t+\Delta t)- \mathbf{w}(t)\times \mathbf{u}(t+\Delta t)}{\Delta t}$  
  $\displaystyle =$ $\displaystyle \lim_{\Delta t\to 0}\displaystyle \frac{(\mathbf{w}(t+\Delta t)-\mathbf{w}(t))\times \mathbf{u}(t+\Delta t)}{\Delta t}$  
    $\displaystyle + \lim_{\Delta t\to 0}\displaystyle \frac{\mathbf{w}(t)\times (\mathbf{u}(t+\Delta t)-\mathbf{u}(t))}{\Delta t}.$  

    
Q.E.D.

Zadatak 1.2   Dokažite još barem jednu tvrdnju teorema 1.1.

Diferencijal definiramo slično kao kod funkcije jedne varijable [*] [M1, poglavlje 5.2]:

$\displaystyle d \mathbf{w} (t)=\mathbf{w}'(t) dt.
$

Teorem 1.1 vrijedi i za diferencijale.

Formulu za derivaciju složene funkcije daje nam sljedeći teorem kojeg navodimo bez dokaza.

Teorem 1.2   [Derivacija složene funkcije] Neka je $ \mathbf{w}:D\to V_0$ i $ \varphi:D_1\to \mathbb{R}$ , pri čemu je $ \varphi[D_1]\subseteq D$ . Ako su funkcije $ \mathbf{w}$ i $ \varphi$ derivabilne, onda je

$\displaystyle \frac{d(\mathbf{w}(\varphi(t)))}{dt}=\frac{d\mathbf{w}}{d\varphi}\cdot \frac{d\varphi}{dt}\equiv \mathbf{w}'(\varphi) \cdot \varphi'(t).
$


Vektorska funkcija skalarne varijable     VEKTORSKA ANALIZA     Integral vektorske funkcije