×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Volumen rotacijskog tijela     Primjene određenog integrala     Sila i rad


Oplošje rotacijskog tijela

Postupak računanja oplošja (površine plašta) rotacijskog tijela naziva se komplanacija plohe. Površinu plašta rotacijskog tijela od točke $ x=a$ do točke $ x=b$ računamo kao beskonačnu (integralnu) sumu beskonačno malih elemenata oplošja. Element oplošja $ dO$ je površina plašta krnjeg stošca čiji je radijus jedne baze jednak $ y=f(x)$ , radijus druge baze jednak $ y+dy=f(x)+f'(x) dx$ , a duljina izvodnice jednaka $ ds=\sqrt{ dx^2+ dy^2}$ (slika 2.23). Zapravo, u ovom slučaju duljinu luka krivulje u okolini točke $ x$ aproksimiramo elementom duljine luka $ ds$ kao što smo to učinili u poglavlju 2.6.2.

Slika: Oplošje rotacijskog tijela i element oplošja
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/oplosje,width=9.0cm}
\end{center}\end{figure}

Površina plašta krnjeg stošca baznih polumjera $ r_1$ i $ r_2$ i izvodnice $ s$ jednaka je

$\displaystyle P=s (r_1+r_2) \pi.
$

Dakle, u našem slučaju vrijedi

$\displaystyle dO=ds (\vert y\vert+\vert y+ dy\vert) \pi=
2 \vert y\vert ds  \pi \pm 2 dy ds \pi.
$

U ovoj formuli uzeli smo apsolutne vrijednosti, jer radi se o polumjerima koji ne mogu biti negativni. Kako je drugi pribrojnik, $ 2 dy ds \pi$ , infinitezimalno manji od prvog, možemo ga zanemariti pa je konačno element oplošja dan s (formalan dokaz izostavljamo)

$\displaystyle dO=2 \vert y\vert ds  \pi.
$

U Kartezijevim koordinatama element duljine luka $ ds$ dan je izrazom (2.4) pa se oplošje rotacijskog tijela računa formulom

$\displaystyle O=\int\limits _{[a,b]} dO =2 \pi \int\limits _a^b \vert y\vert \sqrt{1+y^{\prime 2}}  dx.
$

Za parametarski zadanu krivulju

$\displaystyle x=\varphi (t),\qquad y=\psi(t), \qquad t\in \mathcal{D}\subseteq \mathbb{R},
$

imamo

$\displaystyle O=2 \pi \int\limits _{t_1}^{t_2} \vert y\vert \sqrt{\dot x^2+\dot y^2}  dt,$ (2.8)

a za krivulju zadanu u polarnim koordinatama,

$\displaystyle r=r(\varphi ),\qquad \varphi \in[\varphi _1,\varphi _2],
$

imamo

$\displaystyle O=2 \pi \int\limits _{\varphi _1}^{\varphi _2} \vert r \sin\varphi \vert \sqrt{r^2 +r^{\prime 2}}  d\varphi .$ (2.9)

Zadatak 2.5  
a)
Izvedite formule (2.8) i (2.9).
b)
Izvedite formulu za oplošje kugle radijusa $ r$ na sva tri načina. Rješenje: $ O=4 r^2 \pi$ .


Volumen rotacijskog tijela     Primjene određenog integrala     Sila i rad