×   HOME NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika3
PLOŠNI INTEGRALI     PLOŠNI INTEGRALI     Plošni integral skalarnog polja


Glatka ploha

Definicija 3.1   Skup $ S\subseteq \mathbb{R}^3$ je ploha ako za svaku točku $ T_0\in S$ postoji otvorena okolina te točke $ V$ , otvoreni skup $ U\subseteq\mathbb{R}^2$ , neprekidna funkcija $ g:U\to R$ i (pravokutni) koordinatni sustav $ (O,\mathbf{i},\mathbf{j}, \mathbf{k})$ u $ \mathbb{R}^3$ takvi da je u tom sustavu

$\displaystyle z=g(x,y),\qquad (x,y)\in U,
$

jednadžba skupa $ V\cap S$ .

Ploha $ S$ je glatka u točki $ T_0$ ako je funkcija $ g$ diferencijabilna u točki $ (x_0,y_0)$ , pri čemu je $ z_0=g(x_0,y_0)$ i $ T_0=(x_0,y_0,z_0)$ .

Ploha $ S$ je glatka ploha ako je glatka u svakoj točki.

Parametrizacija plohe iz definicije 3.1 prikazana je na slici 3.1.

Slika 3.1: Parametrizacija plohe
\begin{figure}\centering
\epsfig{file=slike/P1.eps, width=8cm}
\end{figure}

Važno je primjetiti da ne mora za svaku točku na plohi biti zadan isti sustav. Tako je, na primjer, na slici 3.2 za točku $ T_0$ funkcija $ g$ zadana u sustavu $ (O,\mathbf{i},\mathbf{j}, \mathbf{k})$ , dok je za točku $ T_1$ funkcija $ g$ zadana u sustavu $ (O,\mathbf{k},\mathbf{i}, \mathbf{j})$ .

Slika 3.2: Ploha parametrizirana s dva sustava
\begin{figure}\centering
\epsfig{file=slike/P2.eps, width=9cm}
\end{figure}

Plohe možemo zadati na razne načine. Ako je čitava ploha $ S$ zadana jednom funkcijom $ g:D\to \mathbb{R}$ , gdje je $ D\subseteq \mathbb{R}^2$ , kažemo da je

$\displaystyle z=g(x,y),\qquad (x,y)\in D,
$

eksplicitna jednadžba plohe.

Na primjer, za $ D=\mathbb{R}^2$ i $ g(x,y)=x^2-y^2$ je $ z=x^2-y^2$ implicitna jednadžba hiperboličkog paraboloida (vidi [M2, poglavlje 3.4.2]).

Ako je skup $ D\subseteq \mathbb{R}^3$ otvoren i ako je funkcija $ G:D\to R$ derivabilna te je $ \mathop{\mathrm{grad}}\nolimits G(T)\neq \mathbf{0}$ za svaku točku $ T\in D$ , onda je

$\displaystyle G(x,y,z)=0
$

implicitna jednadžba plohe

$\displaystyle S=\{(x,y,z)\in D \ \vert \ G(x,y,z)=0\}.
$

Ploha $ S$ je očito glatka, a normala tangencijalne ravnine u točki $ T$ dana je vektorom $ \mathop{\mathrm{grad}}\nolimits G(T)$ (vidi napomenu 1.4).

Na primjer, za $ D=\mathbb{R}^3$ i $ G(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-1$ je $ x^2+y^2+z^2=1$ implicitna jednadžba plašta jedinične kugle. Očito je

$\displaystyle \mathop{\mathrm{grad}}\nolimits G(T)= 2\, x\, \mathbf{i}+2\, y\, \mathbf{j}+2\, z\, \mathbf{k} \neq \mathbf{0}
$

u svakoj točki $ T$ koja se nalazi na plohi.

Plohu možemo zadati i parametarski:

$\displaystyle x=\varphi(u,v), \quad y=\psi(u,v), \quad z=\xi(u,v),\qquad (u,v)\in D\subseteq\mathbb{R}^2.
$

Na primjer, eksplicitno zadana ploha je specijalan slučaj parametarski zadane plohe uz

$\displaystyle x=u,\quad y=v,\quad z=g(u,v).
$

Parametarsko zadavanje ploha je najuniverzalniji način zadavanja ploha. Tako, na primjer, elipsoid zadajemo s [M2, poglavlje 3.4]

$\displaystyle x$ $\displaystyle =6\, \cos u\cos v,$    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =4\sin u\cos v,\qquad u\in[0,2\,\pi], \ v\in[-\pi/2,\pi/2],$    
$\displaystyle z$ $\displaystyle =2\sin v,$    

torus zadajemo s

$\displaystyle x$ $\displaystyle =(1-0.2 \cos v )\cos u,$    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =(1-0.2 \cos v)\sin u, \qquad u,v\in [0,2\,\pi],$    
$\displaystyle z$ $\displaystyle =0.2\sin v,$    

heksagon zadajemo s

$\displaystyle x$ $\displaystyle =\cos^3 v \cos^3 u,$    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =\sin^3 v \cos^3 u, \qquad u\in[-1.3,1.3],\ v\in [0,2\,\pi],$    
$\displaystyle z$ $\displaystyle =\sin^3 u,$    

a školjku zadajemo s

$\displaystyle x$ $\displaystyle =u \cos u \left(1+\displaystyle \frac{\cos v}{2}\right), \qquad u,v\in [0,2\,\pi],$    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =\displaystyle \frac{u}{2}\sin v,$    
$\displaystyle z$ $\displaystyle =u\sin u \left(1+\displaystyle \frac{\cos v}{2}\right).$    

Zadatak 3.1   Nacrtajte elipsoid, torus, heksagon i školjku pomoću programa NetPlot koristeći redom izraze
   6*cos(u)*cos(v), 4*sin(u)*cos(v), 2*sin(v)
   (1-0.2*cos(v))*cos(u), (1-0.2*cos(v))*sin(u), 0.2*sin(v)
   cos(v)**3*cos(u)**3, sin(v)**3*cos(u)**3, sin(u)**3
   cos(u)*u*(1+cos(v)/2), sin(v)*u/2, sin(u)*u*(1+cos(v)/2)
Pri tome za svaku plohu odaberite odgovarajuće granice za parametre $ u$ i $ v$ .

Parametarsku vektorsku jednadžbu plohe $ S$ dobijemo kada plohu zadamo kao hodograf vektorske funkcije:

$\displaystyle \mathbf{r}(u,v)= \varphi(u,v)\, \mathbf{i}+\psi(u,v)\, \mathbf{j}+ \xi(u,v)\,\mathbf{k}, \quad
(u,v)\in D\subseteq \mathbb{R}^2.
$

Ako se ploha $ S$ sastoji od konačno glatkih ploha, a na spojnim krivuljama ne postoje tangencijalne ravnine, kažemo da je $ S$ po dijelovima glatka ploha. Skup svih točka u kojima ne postoji tangncijalna tavnina ima površinu nula pa ga kod računanja integrala možemo zanemariti. Na primjer, ploha na slici 3.3 sastoji se od četiri glatke plohe, $ S_1$ , $ S_2$ , $ S_3$ i $ S_4$ .

Slika 3.3: Po dijelovima glatka ploha
\begin{figure}\centering
\epsfig{file=slike/P3.eps, width=6cm}
\end{figure}

Sada možemo definirati površinu plohe.

Definicija 3.2   Neka je $ g:D'\to \mathbb{R}$ diferencijabilna funkcija, gdje je $ D'\subseteq \mathbb{R}^2$ otvoren skup, i neka je $ D\subset D'$ skup koji je zatvoren i omeđen po djelovima glatkom krivuljom. Ako se ploha $ S$ ortogonalno projicira na skup $ D$ te je pri tome zadana jednadžbom

$\displaystyle z=g(x,y),\qquad (x,y)\in D,
$

onda je površina plohe $ S$ definirana kao

$\displaystyle P(S)=\iint\limits_D \sqrt{1+\left(\displaystyle \frac{\partial g}...
...frac{\partial g}{\partial y}\right)^2 } \, dx\, dy\equiv \iint\limits_D \, dS.
$

U prethodnoj definiciji izraz $ dS$ je element površine, dakle, površina je jednaka "beskonačnom zbroju" (integral) beskonačno malih elemenata površine. Objasnimo formulu ze element površine $ dS$ pomoću slike 3.4.

Slika 3.4: Element površine plohe
\begin{figure}\centering
\epsfig{file=slike/P4.eps, width=10cm}
\end{figure}

Dio plohe $ S$ koji se projicira na pravokutnik

$\displaystyle (x_0,y_0), \quad (x_0+\, dx, y_0),\quad (x_0+\, dx,y_0+\, dy), \quad (x_0,y_0+\, dy)
$

aproksimiramo paralelogramom koji leži u tangencijalnoj ravnini plohe $ S$ u točki $ (x_0,y_0,g(x_0,y_0))$ , a projicira se na taj pravokutnik. Jednadžba tangencijalne ravnine glasi [M2, poglavlje 3.7]

$\displaystyle z-g(x_0,y_0)=\frac{\partial g(x_0,y_0)}{\partial x}\, (x-x_0)+
\frac{\partial g(x_0,y_0)}{\partial y}\, (y-y_0).
$

Vrhovi paralelograma su

$\displaystyle T_1$ $\displaystyle =(x_0,\ y_0,\ g(x_0,y_0)\,),$    
$\displaystyle T_2$ $\displaystyle =\left(x_0+\, dx,\ y_0,\ g(x_0,y_0)+\displaystyle \frac{\partial g(x_0,y_0)}{\partial x}\, dx\right)$    
$\displaystyle T_3$ $\displaystyle =\left(x_0+\, dx,\ y_0+\, dy,\ g(x_0,y_0)+\displaystyle \frac{\pa...
...ial x}\, dx + \displaystyle \frac{\partial g(x_0,y_0)}{\partial y}\, dy \right)$    
$\displaystyle T_4$ $\displaystyle =\left(x_0,\ y_0+\, dy,\ g(x_0,y_0) + \displaystyle \frac{\partial g(x_0,y_0)}{\partial y}\, dy \right).$    

Površina paralelograma je [*] [M1, poglavlje 3.10]

$\displaystyle dS$ $\displaystyle \approx \vert\overrightarrow{T_1 T_2}\times\overrightarrow{T_1 T_...
...& \displaystyle \frac{\partial g(x_0,y_0)}{\partial y}\, dy \end{vmatrix} \vert$    
  $\displaystyle =\left\vert \, \mathbf{i}\, \left( -\displaystyle \frac{\partial ...
...0,y_0)}{\partial y}\, dx\, dy\right) + \mathbf{k} \, (\, dx\, dy)\, \right\vert$    
  $\displaystyle =\, dx\, dy\, \sqrt{\left( \displaystyle \frac{\partial g(x_0,y_0...
...^2 + \left( \displaystyle \frac{\partial g(x_0,y_0)}{\partial y}\right)^2 + 1},$    

a površina plohe je suma svih $ dS$ , odnosno

$\displaystyle P(S)=\iint\limits_D\, dS.
$

Ako je funkcija $ g(x,y)$ implicitno zadana jednadžbom $ G(x,y,z)=0$ , onda iz [M2, poglavlje 3.11, napomena 3.12]

$\displaystyle \frac{\partial g}{\partial x} =-\frac{\displaystyle \frac{\partia...
... \frac{\partial G}{\partial y}}
{\displaystyle \frac{\partial G}{\partial z}}
$

slijedi

$\displaystyle P(S)=\iint\limits_D \frac{1}{\left\vert\displaystyle \frac{\parti...
...al y}\right)^2 +
\left(\frac{\partial G}{\partial z}\right)^2 }
\, \, dx\, dy.
$


PLOŠNI INTEGRALI     PLOŠNI INTEGRALI     Plošni integral skalarnog polja