×   HOME NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika3
KRIVULJNI INTEGRALI     KRIVULJNI INTEGRALI     Krivuljni integral skalarnog polja


Glatka krivulja

Skup točaka $ C\in \mathbb{R}^3$ je jednostavna2.1 glatka krivulja ako:

i)
postoji neprekidna injekcija

$\displaystyle r:[a,b] \to \mathbb{R}^3, \qquad [a,b]\subseteq \mathbb{R},
$

za koju vrijedi

$\displaystyle C=\{ r(t)\, : \ t\in[a,b]\},
$

ii)
postoji neprekidna derivacija $ \mathbf{r}'$ i

$\displaystyle \mathbf{r}'(t)\neq \mathbf{0}, \qquad \forall t\in[a,b].
$

Drugim riječima, krivulja $ C$ je hodograf vektorske funkcije $ \mathbf{r}(t)=\overrightarrow{OM}$ , gdje je $ r(t)=M$ .

Par $ ([a, b],r)$ je glatka parametrizacija krivulje $ C$ . Krivulja može imati više parametrizacija.

Točke $ A=r(a)$ i $ B=r(b)$ su rubovi (početak i kraj) krivulje $ C$ . Ako je $ B=A$ , onda je krivulja zatvorena.

Injektivnost funkcije $ r$ povlači jednostavnost krivulje $ C$ - ako je $ r$ injekcija, onda $ C$ ne presijeca samu sebe.

Neprekidnosti derivacije $ \mathbf{r}'$ povlači glatkoću krivulje $ C$ , kao i to da u svakoj točki krivulja ima tangentu s vektorom smjera $ \mathbf{r}(t)$ .

Označimo li u sustavu $ (O,\mathbf{i},\mathbf{j}, \mathbf{k})$ koordinate točke $ r(t)$ s

$\displaystyle x(t)=\varphi(t),\quad y(t)=\psi(t),\quad z(t)=\xi(t),
$

dobili smo parametarske jednadžbe krivulje $ C$ . Jednadžba

$\displaystyle \mathbf{r}(t)=\varphi(t)\, \mathbf{i} + \psi(t)\, \mathbf{j} + \xi(t)\, \mathbf{k}
$

je vektorska parametarska jednadžba krivulje $ C$ .

Skup $ C$ je po djelovima glatka krivulja ako se može dobiti povezivanjem konačno mnogo jednostavnih glatkih krivulja $ C_1$ , $ C_2$ , ..., $ C_k$ , pri čemu svaki par tih krivulja može imati najviše konačno zajedničkih točaka (vidi sliku 2.1).

Slika 2.1: Po djelovima glatka krivulja
\begin{figure}\centering
\epsfig{file=slike/dgk.eps,width=6.0cm}
\end{figure}

Krivulja $ C$ ima dvije neprekidne orijentacije:

Slika 2.2: Neprekidne orijentacija krivulje
\begin{figure}\centering
\epsfig{file=slike/orj.eps, width=10cm}
\end{figure}

Ovdje treba biti oprezan jer orijentacija u smislu rasta parametra $ t$ može biti jednaka orijentaciji u smislu pada nekog drugog parametra $ t'$ .

Po djelovima glatku krivulju orijentiramo tako da njene sastavne djelove orijentiramo suglasno (slika 2.3).

Slika 2.3: Orijentacija po djelovima glatke krivulje
\begin{figure}\centering
\epsfig{file=slike/sug.eps, width=8cm}
\end{figure}

Ako je $ C$ ravninska krivulja, onda je negativna orijentacija u smjeru gibanja kazaljke na satu, a pozitivna orijentacija obratno od gibanja kazaljke na satu.


KRIVULJNI INTEGRALI     KRIVULJNI INTEGRALI     Krivuljni integral skalarnog polja