Priručnik za NetPlot

O NetPlot-u

Ovo je kratki priručnik za NetPlot. NetPlot je web sučelje za Gnuplot napisano u JavaScript-u i PHP-u. Detaljne informacije o pojedinim naredbama nalaze se u Gnuplot-ovoj on-line dokumentaciji.

Autori NetPlot-a su Ivan Slapničar and Damir Krstinić.

Navigacija

U navigacijskoj traci može se izabrati jedan od pet tipova funkcija: Nakon odabira tipa funkcije otvara se odgovarajuća forma za unos.

Forma za unos

U prvom retku unose se rasponi varijabli. Rasponi se zadaju u obliku od-do, na primjer: x : .

U drugom retku unosi se funkcija. Može se unijeti više funkcija odvojenih zarezima (vidi primjere u nastavku).

Za 2D grafove (funkcije jedne varijable, parametarske funkcije jedne varijable i funkcije u polarnim koordinatama) u trećem retku mogu se odabrati standardne osi, kvadratne osi (jednako duge x-os i y-os) i jednake osi (jedinice na x-osi i y-osi su jednako duge). Također se može odabrati prikaz pravokutne koordinatne mreže te zumirati graf.

Za 3D grafove (funkcije dviju varijabli i parametarske funkcije dviju varijabli) u trećem retku može se odabrati prikaz skrivenih ploha, gustoću linija rastera (10, 20, 30 or 40) te prikaz konturnog grafa i pravokutne mreže u x-y ravnini. Pritiskom na crvene strelice graf se rotira u odgovarajućem smjeru.

Konstante, operatori i funkcije

Predefinirane konstante su pi=3.14159265358979 i e=2.71828182845905.

Operatori +,-,* i / imaju standardno značenje. Potenciranje, a "na" b, se zadaje s a^b ili a**b (ovo je standard Gnuplot-a). a! označava 'a faktorijela'.

Kratak opis nekih funkcija dan je u sljedećoj tablici:
Funkcija Argument Opis
abs(x) kompleksan apsolutna vrijednost od x, |x|
acos(x) realan arkus kosinus (cos-1x) u radijanima
asin(x) realan arkus sinus (sin-1x) u radijanima
atan(x) realan arkus tangens (tan-1x) u radijanima
besj0(x) radijani J0 Bessel-ova funkcija od x
besj1(x) radijani J1 Bessel-ova funkcija od x
besy0(x) radijani Y0 Bessel-ova funkcija od x
besy1(x) radijani Y1 Bessel-ova funkcija od x
ceil(x) realan najmanji cijeli broj veći od x
cos(x) radijani kosinus od x
cosh(x) realan kosinus hiperbolni od x
erf(x) kompleksan error funkcija
erfc(x) kompleksan 1-erf(x)
exp(x) realan ex, eksponencijalna funkcija od x
floor(x) realan najveći cijeli broj manji od x
gamma(x) kompleksan gama funkcija od real(x)
ibeta(p,q,x) kompleksan nepotpuna beta funkcija od real(p,q,x)
igamma(a,x) kompleksan nepotpuna gama funkcija od real(a,x)
imag(x) kompleksan imaginarni dio od x
int(x) realan cijeli dio od x zaokružen prema nuli
inverf(x) kompleksan inverzna error funkcija od real(x)
invnorm(x) kompleksan inverzna normalna distribucija od realnog dijela od x
lgamma kompleksan prirodni logaritam gama funkcije od real(x)
log(x) realan logex, prirodni logaritam (baze e) od x
log10(x) realan log10x, logaritam baze 10 od x
norm(x) kompleksan normalna (Gaussova) distribucija od real(x)
rand(x) kompleksan generator pseudo-slučajnih brojeva s jezgrom seed=real(x)
real(x) kompleksan realni dio od x
sgn(x) realan 1 ako je x>0, -1 ako je x<0, 0 ako je x=0
sin(x) radijani sinus od x
sinh(x) realan sinus hiperbolni od x
sqrt(x) realan kvadratni korijen od x
tan(x) radijani tangens od x
tanh(x) realan tangens hiperbolni od x

Examples