Strujni krug

Aplet prikazuje ponašanje strujnog kruga sa slike:
Vanjska elektromotorna sila je oblika U(t)=A cos(w1t). Odgovarajuća diferencijalna jednadžba glasi:

L I(t)'' + R I(t)' + I(t)/C = U(t)'.

Pomoću miša možete mijenjati otpor, R, induktivitet, L, kapacitet, C, početnu struju, I(0), njenu derivaciju, I(0)', amplitudu, A i frekvenciju, w1.

Reakcija strujnog kruga se prikazuje grafički i odgovarajućom formulom.