Numerička integracija u 2D

Ovaj aplet računa numerički integrale funkcija dvaju varijabli.

Možte zadati granice za nzavisne varijable x i y, korake dx i dy te funkciju z=f(x,y) (pritisnite tipku Enter nakon unosa).

Granice za x moraju biti konstantne; granice za y mogu biti konstante ali i funkcije of x. Korak mora biti u intervalu [0.001, 0.1] (za najmanji korak dx=dy=0.001 proračun može biti dugotrajan). Pomoću tipke miša možete rotirati sliku.