Parametarski prikaz ravnine

Ovaj aplet ilustrira parametarski prikaz ravnine,

p = p0 + s * v + t * w ,     s, t realni.

Svaki od vektora p0, v i w postavlja se kako slijedi:
  • držeći lijevu tipku miša pritisnutu, postave se x-y-koordinate te se potom tipka pusti;
  • nakon toga se postavi z-koordinata i ponovo pritisne tipka.
Pomicanjem crvene točke u području parametara, mijenja se vektor položaja p.