Parametarski prikaz pravca

Ovaj aplet ilustrira parametarski prikaz pravca,
p = p0 + t * v,     t realan.

Prvim klikom mišem postavlja se vektor položaja zadane točke p0. Drugim klikom miša postavlja se vektor smjera v relativno prema vektoru p0.

Pomoću klizača možete mijenjati vrijednost parametra t pri čemu se vektor položaja p odgovarajuće mijenja.